🍄 คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

🍄 พช.ทรายมูล
🍄 คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕
📅 วันอังคาร ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ นางวิชชุฎา เข็มเพชร นายอำเภอทรายมูล มอบหมาย นายชัยยุทธ ครองยุติ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
นางประพัสศร ตอสูงเนิน พัฒนาการอำเภอทรายมูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.ดู่ลาด
ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มอาชีพและภาคีเครือข่าย ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหา และคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เพื่อเข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
และโล่รางวัลสิงห์ทอง รวม ๕ ประเภท ประกอบด้วย
1.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข ”หมู่ที่ ๓ บ้านหนองลาดควาย ตำบลดู่ลาด
2. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำอช.) ชาย ดีเด่น นายพันสา ทองเฟื่อง และผู้นำ อช. หญิง ดีเด่น นางวีรดา อกอุ่น
3.กลุ่ม/องค์กรชุมชน “กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองลาดควาย ตำบลดู่ลาด
4.แผนตำบลดู่ลาด
5. ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
📬💢 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >>https://shorturl.asia/6n18r
🌾🌾 ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน @สพอ.ทรายมูล 🌾🌾
🍉🍉 สะออน ๕๐ ปี ศรียโสธร 🍉🍉
🌱 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ : Change For Good 🌱
📣 รายงานข่าวโดย : นางสาวฉัตรชนก อ่อนศรี เจ้าหน้าที่อาสาพัฒนา (อสพ.)

(Visited 21 times, 1 visits today)