วิสัยทัศน์ กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งโดยมีผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายและประชารัฐเป็นกลไกในการพัฒนา ในการบริหารจัดการชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์คือ     เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย

ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๒๓,๕๘๙ หมู่บ้าน มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.)

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้

๓. สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและบุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์  

๑. สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้

๑.๑ สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ

๑.๒ พัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน

๑.๓ ส่งเสริมชุมชนและภาคีร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

๑.๔ พัฒนาการบริหารจัดการชุมชน

๑.๕. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชน

๒. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว

๒.๑ เพิ่มศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ

๒.๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

๒.๓ ส่งเสริมช่องทางตลาด

๓. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

๓.๑ พัฒนาระบบการจัดการและการเข้าถึงแหล่งทุนชุมชน

๔. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

๔.๑ เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชน

๔.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

๔.๓ ยกระดับภาพลักษณ์องค์กร

 

 

(Visited 308 times, 1 visits today)