โครงสร้างบุคคลากร

บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทรายมูล

พัฒนาการอำเภอทรายมูล

นางประพัสศร  ตอสูงเนิน

พัฒนาการอำเภอทรายมูล

โทร.081-8224217

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายไชยยนต์  ไกรศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

โทร. 096-7924679

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายนวพล  แก่นจำปา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

โทร. 090-2511245

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

นางสาวฐิตาภรณ์  เมินแก้ว

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอทรายมูล

โทร. 084-4987673

อาสาพัฒนา (อสพ. รุ่นที่ 73)

นางสาวฉัตรชนก  อ่อนศรี

อาสาพัฒนา (อสพ.รุ่นที่ 73)

โทร. 084-2873890

(Visited 830 times, 1 visits today)