บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทรายมูล

พัฒนาการอำเภอทรายมูล

นางประพัสศร  ตอสูงเนิน

พัฒนาการอำเภอทรายมูล

โทร.081-8224217

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายไชยยนต์  ไกรศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

โทร. 096-7924679

นางสาวศิริรัตน์ ศรีสุรัตน์

นางสาวศิริรัตน์ ศรีสุรัตน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เบอร์โทร. 082-8666267

อาสาพัฒนา (อสพ. รุ่นที่ 74)

นางสาวอิฎฐารินทร์ เอนก

อาสาพัฒนา (อสพ.รุ่นที่ 74)

โทร. 085-5363281

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

นางสาวฐิตาภรณ์  เมินแก้ว

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอทรายมูล

โทร. 084-4987673

(Visited 869 times, 1 visits today)