ประวัติ

ในอดีตทรายมูลเป็นเพียงหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตอำเภอยโสธร (สมัยยังเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี) ในสมัยรัชกาลที่ 5 เกิดโรคระบาด ชาวบ้านได้อพยพย้ายถิ่นฐานไปจากที่ตั้งเดิมไปตั้งหมู่บ้านที่ใหม่ ห่างจากที่ตั้งเดิมไปประมาณ 2 กิโลเมตร ตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งใหม่นี้ว่า บ้านทรายมูล

บ้านทรายมูลได้รับการยกฐานะเป็น ตำบลทรายมูล และต่อมาพื้นที่บางส่วนของตำบลได้รับการประกาศเป็นสุขาภิบาลทรายมูล เมื่อปี พ.ศ. 2511 ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งเป็น กิ่งอำเภอทรายมูล เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 โดยขึ้นกับอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร และได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอทรายมูล เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2527

แบ่งการปกครองออกเป็น ๕  ตำบล ดังนี้

ตำบลทรายมูล  มีจำนวน  ๑๖  หมู่บ้าน
ตำบลดู่ลาด  มีจำนวน  ๑๒  หมู่บ้าน
ตำบลดงมะไฟ มีจำนวน  ๑๐  หมู่บ้าน
ตำบลนาเวียง มีจำนวน  ๗  หมู่บ้าน และ
ตำบลไผ่  มีจำนวน  ๙  หมู่บ้าน

อำเภอทรายมูล ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดยโสธร ไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ ๑๘ กิโลเมตร มีนายสรวิศ สมพงษ์ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ซึ่งเป็นนายอำเภอทรายมูล ลำดับที่ ๒๐ มีเทศบาลจำนวน ๒ แห่งคือ ๑. เทศบาลตำบลทรายมูล มีนายมานิต  ทองบ่อ ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ๒. เทศบาลตำบลนาเวียง มีนายดาบตำรวจพิชัย  ทองเฟื่อง ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี และมีองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๔ แห่ง ประกอบด้วย 

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คือนายวิเชียร  อยู่สุข

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือ  นางสาวยุพิน  พันธ์ศรี

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือ นางประยูร  เวฬุวนารักษ์

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คือ นายยูซิต  วงษ์ศรีแก้ว

 

(Visited 2,775 times, 4 visits today)