ระเบียบ กฎหมาย

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552

อำนาจหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พ.ร.บ.ไซเบอร์ พ.ศ.2562

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551

ระเบียบว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2553

(Visited 16 times, 1 visits today)