สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทรายมูล

จังหวัดยโสธร

นางประพัสศร ตอสูงเนิน

พัฒนาการอำเภอทรายมูล กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน