สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทรายมูล

จังหวัดยโสธร

นายปัญโญ สำรวมจิตร

พัฒนาการอำเภอทรายมูลกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน