ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวพนิดา เล๊าะนะ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสายบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสายบุรี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน