สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสายบุรี

จังหวัดปัตตานี

นางสาวพนิดา เล๊าะนะ

พัฒนาการอำเภอสายบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสายบุรี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน