ข่าวประชาสัมพันธ์

นางเย็นจิต จองหนาน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสหัสขันธ์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการ แผน และการทำงาน