ข่าวประชาสัมพันธ์

นายนฤทธิ์ สุวรรณรัตน์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสะเดา

การงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ

ประกาศอำเภอสะเดา เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดจ้างเหมาปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” สำหรับแปลง นางสาวสุภาวดี สองศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศอำเภอสะเดา เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดจ้างเหมาปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” สำหรับแปลง นางสุรีย์ พูลทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศอำเภอสะเดา เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดจ้างเหมาปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” สำหรับแปลง นายอะสาร ดารามัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศอำเภอสะเดา เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดจ้างเหมาปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” สำหรับแปลง นางด๊ะ ยีหวันจิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศอำเภอสะเดา เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดจ้างเหมาปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน สำหรับแปลง นายปริญญา บุรีรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง