สพอ.สะบ้าย้อยจัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี ร่วมใจ “ดำนาปลูกข้าว” ณ แปลงพื้นที่ของครัวเรือนต้นแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” หมู่ 1 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

วันที่ 28 กรกฏาคม 2564 นางนันทนา ศิริวงศ์ พัฒนาการอำเภอสะบ้าย้อย นำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่่ของครัวเรือนต้นแบบนายปกาศิต นิวาสวุฒิกิจในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” ณ บ้านสะบ้าย้อย หมู่ 1 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ในการนี้ได้ร่วมใจกันทำกิจกรรม “ดำนาปลูกข้าว” โดยช่วยกันทดน้ำเข้าแปลง ทำการเปิดหน้าดิน และย่อยดิน เตรียมความพร้อมก่อนทำการปักดำต่อไป ซึ่งการดำเนินกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

(Visited 34 times, 1 visits today)