พัฒนาการอำเภอสะบ้าย้อยลงพื้นที่เปิดปฏิบัติการ ขุดแปลงโคกหนองนาวันแรก ณ แปลงพื้นที่ บ้านไร่นา หมู่ 3 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 24 กรกฏาคม 2564 นางนันทนา ศิริวงศ์ พัฒนาการอำเภอสะบ้าย้อย พร้อมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่เปิดปฏิบัติการ ขุดแปลงโคกหนองนาวันแรก ณ แปลงพื้นที่ขนาด 1 ไร่ ของครัวเรือนต้นแบบนายทิศ สีสมอ่อน ณ บ้านไร่นา หมู่ 3 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”. ในการนี้ได้ร่วมสำรวจการวัดแปลงพื้นที่ การวางแผนการดำเนินงาน และให้กำลังใจผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการดำเนินงาน ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสะบ้าย้อยพร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดและสามารถพัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป

(Visited 24 times, 1 visits today)