สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสะบ้าย้อย

จังหวัดสงขลา

นางนันทนา ศิริวงศ์

พัฒนาการอำเภอสะบ้าย้อย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน