ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวรุ่งรัตน์ ช่วยเนื่อง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอร่อนพิบูลย์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน และบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการ แผน และการทำงาน

ประกาศ

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)