ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

แจ้งแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

ร่างยุทธศาสตร์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็น ผ่านช่องทางของกรมฯ

ดาวน์โหลด

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 ทางอินเทอร์เน็ต

ดาวน์โหลด

การจัดตั้งกลุ่มงานจิตอาสาพระราชทานและกิจการพิเศษ ในสำนักงานเลขานุการกรม และให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

ดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูงนพส.

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

แจ้งแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

ร่างยุทธศาสตร์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็น ผ่านช่องทางของกรมฯ

ดาวน์โหลด

การจัดตั้งกลุ่มงานจิตอาสาพระราชทานและกิจการพิเศษ ในสำนักงานเลขานุการกรม และให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

ดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูงนพส.

ดาวน์โหลด

การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์