สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร้องกวาง

จังหวัดแพร่

นางพัชรินทร์ อยู่ภักดี

พัฒนาการอำเภอร้องกวาง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร้องกวาง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน