สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่องคำ

จังหวัดกาฬสินธุ์

นายชัยฌาณธวัช ลือชานิติโพธ

พัฒนาการอำเภอร่องคำ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน