9-10 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ด้านการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการผลิตสื่อและพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กร ณ โรงแรมซิตี้พาร์ค จังหวัดนครราชสีมา

? @ สพอ.ปทุมรัตต์ Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมน [...]

อ่านต่อ

2 กรกฎาคม 2563 จนท.พช. ลงพื้นที่ ต.หนองแคนประเมินผลการดำเนินงาน น้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน

(@) สพอ.ปทุมรัตต์ Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมน [...]

อ่านต่อ

2 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปทุมรัตต์ จัดเตรียมสถานที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ของอำเภอปทุมรัตต์ ในงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.ร้อยเอ็ด และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2563

(@) สพอ.ปทุมรัตต์ Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมน [...]

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมรัตต์ เรื่อง นโยบายการดำเนินกิจกรรม 5 ส. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมรัตต์ เรื่อง  นโยบายกา [...]

อ่านต่อ

25 มิ.ย. 63 จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมการประกวดผ้า “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดร้อยเอ็ด” ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

? @ สพอ.ปทุมรัตต์ Change for Good :องค์กรคุณธรรม น้อมนำ [...]

อ่านต่อ

29 มิ.ย. 63 ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference) เเละติดตามการประชุมผ่านระบบการถ่ายทอดสดของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมรัตต์

(@) สพอ.ปทุมรัตต์ Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมน [...]

อ่านต่อ

27 มิ.ย. 63 จนท.พช.ปทุมรัตต์ และชาวบ้านสวนปอ ม.6 ต.หนองแคน ร่วมให้กำลังใจนางสาวจิราภรณ์ ไชยสุวรรณ ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับการคัดเลือกเป็นครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ประจำปี 2563 ณ โรงแรมกรีนโฮเทล แอนด์รีสอร์ท อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

(@) สพอ.ปทุมรัตต์ Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมน [...]

อ่านต่อ

17 มิ.ย. 63 คณะกรรมการคัดสรร กิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “ อยู่เย็น เป็นสุข” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ บ้านสวนปอ ม.6 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

? @ สพอ.ปทุมรัตต์ Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมน [...]

อ่านต่อ