โครงสร้างบุคคลากร

นางพัชรินทร์ แสนวงษ์

พัฒนาการอำเภอปทุมรัตต์

นายอุดม แก้ววัน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวีระพงษ์ น้อยจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวิลาวรรน์ ปักการะนัง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวภัทรา สีทับ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายโกศล วงศ์นาแค

พนักงานกองทุนหมู่บ้าน

ลูกจ้างเหมาบริการ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล

นางสาวกาญจนา สีทม

ลูกจ้างเหมาบริการฯ

นายพัทธดนย์ กาญจนวาหะ

ลูกจ้างเหมาบริการฯ

นางสาวลักขณา น้อยโคตร

ลูกจ้างเหมาบริการฯ

นางสาวยวนใจ อินทร์แป้น

ลูกจ้างเหมาบริการฯ

นางสาวกาญจนา สีทม

ลูกจ้างเหมาบริการฯ

นายพัทธดนย์ กาญจนวาหะ

ลูกจ้างเหมาบริการฯ

นางสาวลักขณา น้อยโคตร

ลูกจ้างเหมาบริการฯ

นางสาวยวนใจ อินทร์แป้น

ลูกจ้างเหมาบริการฯ

นางสาวกาญจนา สีทม

ลูกจ้างเหมาบริการฯ

นายพัทธดนย์ กาญจนวาหะ

ลูกจ้างเหมาบริการฯ

นางสาวลักขณา น้อยโคตร

ลูกจ้างเหมาบริการฯ

นางสาวยวนใจ อินทร์แป้น

ลูกจ้างเหมาบริการฯ

นางสาวกาญจนา สีทม

ลูกจ้างเหมาบริการฯ

นายพัทธดนย์ กาญจนวาหะ

ลูกจ้างเหมาบริการฯ

นางสาวลักขณา น้อยโคตร

ลูกจ้างเหมาบริการฯ

นางสาวยวนใจ อินทร์แป้น

ลูกจ้างเหมาบริการฯ

(Visited 723 times, 1 visits today)