กิจกรรมการติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร บ.น้ำคำ ม.3 ต.โนนสวรรค์

ันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายอุดม  แก้ววัน นักวิชาการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอปทุมรัตต์ และนายวีระพงษ์  น้อยจันทร์ นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการ การน้อมนำแนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนครัวเรือนต้นแบบการปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน ลดรายจ่าย จำนวน 4 ครัวเรือน ซึ่งมีการน้อมนำแนวทางพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ และยังสามารถเพิ่มรายได้ในการจำหน่ายผัก และสัตว์เลี้ยงไว้บริโภคที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือน สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสุข ด้วยวิถีพอเพียง ให้กับครัวเรือนและชุมชน อย่างแท้จริง

(Visited 32 times, 1 visits today)