9-10 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ด้านการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการผลิตสื่อและพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กร ณ โรงแรมซิตี้พาร์ค จังหวัดนครราชสีมา

? @ สพอ.ปทุมรัตต์ Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
? วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายสุระชัย แฝงจันดา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศ ฯ สพจ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายวีระพงษ์ น้อยจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ. ปทุมรัตต์ และนายบวรวิชญ์ แพงวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.เสลภูมิ เข้าร่วม ฝึกอบรมตามโครงการผลิตสื่อและพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กร ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมซิตี้พาร์ค จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด รวม 50 คน
? นางบุญยิ่ง เทศน้อย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม ซึ่งการดำเนินงานมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ให้เท่าทันยุคของการสื่อสารที่เปลี่ยนไป เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารภารกิจที่หลากหลายของกรมการพัฒนาชุมชนให้สาธารณชนรับทราบ รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนทั่วประเทศในการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป
? การฝึกอบรมในครั้งนี้ เน้นกิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ การฝึกปฎิบัติการถ่ายภาพนิ่ง และเทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว มุมมองกล้อง เทคนิคการตัดต่อวิดีโอ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ และการประยุกต์ใช้เครื่องมือสื่อออนไลน์ Social Media อย่างครบวงจร จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นายสิปปกร แย้มกสิกร อาจารย์พิเศษ คณะมัณฑศิลป์ ม.ศิลปากร และนายพงษ์ธร พฤกษ์ศรีรัตน์ ช่างภาพอิสระ บล็อคเกอร์เฟชบุ๊ก wefoto และทีมคณะวิทยากร
? สพอ.ปทุมรัตต์ รายงาน

(Visited 78 times, 1 visits today)