2 กรกฎาคม 2563 จนท.พช. ลงพื้นที่ ต.หนองแคนประเมินผลการดำเนินงาน น้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน

(@) สพอ.ปทุมรัตต์ Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
วัที่ 2 กรกฎาคม 2563. เวลา 15.00 น.
นายอุดม แก้ววัน รกท.พัฒนาการอำเภอปทุมรัตต์ และทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปทุมรัตต์ ลงพื้นที่ ม.1,2,5,6,11,12 ต.หนองแคน เพื่อให้ผู้นำชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย ประเมิน ผลการดำเนินงาน น้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน
ซึ่ง ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ตำบลหนองแคน เป็นอย่างดี

#สพอ.ปทุมรัตต์

(Visited 50 times, 1 visits today)