ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมรัตต์ เรื่อง นโยบายการดำเนินกิจกรรม 5 ส. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมรัตต์

เรื่อง  นโยบายการดำเนินกิจกรรม 5 ส. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการ “5 ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางาน” เพื่อคาดหวังให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในสถาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีความปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจัง เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ และก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงาน ที่ดีปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธี สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย โดย 2 ส. แรกเป็นการพัฒนาสถานที่ และระบบงาน ส่วน 2 ส. หลังเป็นการพัฒนาคน ซึ่งประโยชน์ ที่เห็นได้ชัดเจนของการดำเนินกิจกรรม คือ สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีระเบียบวินัยมากขึ้น ลดการเก็บเอกสารที่ซ้ำซ้อนลง และลดต้นทุน ของหน่วยงานอีกทางหนึ่ง

(Visited 92 times, 1 visits today)