30 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมนอำเภอปทุมรัตต์ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน 2563

(@) สพอ.ปทุมรัตต์ Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
วัที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.
นายอุดม แก้ววัน รกท.พัฒนาการอำเภอปทุมรัตต์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อ.ปทุมรัตต์ ร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อชี้แจ้งข้อราชการ/ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมรัตต์

สพอ.ปทุมรัตต์

(Visited 57 times, 1 visits today)