25 มิ.ย. 63 จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมการประกวดผ้า “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดร้อยเอ็ด” ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

? @ สพอ.ปทุมรัตต์ Change for Good :องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
?วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด กิจกรรมการประกวดผ้า “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดร้อยเอ็ด” ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจากทุกอำเภอเข้าร่วมกิจกรรม
? นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นความชื่นชมของชาวโลก
2. เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยเน้นในกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ เอกชน ให้ใช้ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ผ้าท้องถิ่นให้คงคู่อยู่ในแผ่นดินสืบไป และยังสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับกลุ่มสตรีในท้องที่/ท้องถิ่น เพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP
กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย 1 ) การประกวดผ้าไหมอัตลักษณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเภทผ้าไหมลายสาเกต และผ้าไหมมัดหมี่ 2) การจัดนิทรรศการผ้าเอกลักษณ์ ผ้าโบราณ ผ้าประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 3) การจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม 4) การเดินแบบผ้าไทย โดยบุคคลผู้มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ด 5) การ Live สดการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน
? นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่าตามที่กรมการพัฒนาชุมชนและสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ร่วมกับจังหวัดทุกจังหวัด รณรงค์ให้ใส่ผ้าไทย และจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน จำนวน 14 หน่วยงาน นายอำเภอ 20 อำเภอ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวัน นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้เสนอเรื่อง มาตรการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย สัปดาห์ละ 2 วัน ให้ถือว่ามาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยเป็นนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพิ่มขึ้นทุกวัน และกล่าวขอบคุณผู้ดำเนินงานและผู้มาร่วมงาน เสร็จแล้วเยี่ยมชมนิทรรศการผ้าเอกลักษณ์ ผ้าโบราณ และผ้าประจำจังหวัด
? การประกวดผ้า “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” มีผู้สนับสนุน ดังนี้ 1. ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด (ดร.สุมาลัย ศิริพาณิช) สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประกวดผ้าฯ2. ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา สนับสนุนสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการประกวดผ้าฯ3. นายอำเภอ 20 อำเภอ สนับสนุนผ้าไหมในการประกวดผ้าฯ และส่งตัวแทนร่วมเดินแบบผ้าไหม4. บุคคลผู้มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ดให้เกียรติร่วมเดินแบบผ้าไหมในครั้งนี้5. ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมคณะกรรมการ ร่วมเป็นเกียรติในการประกวดผ้าฯ ในครั้งนี้
? กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสวนปอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มภายในงานด้วย
? สพอ.ปทุมรัตต์ รายงาน

? ? ?

(Visited 360 times, 1 visits today)