29 มิ.ย. 63 ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference) เเละติดตามการประชุมผ่านระบบการถ่ายทอดสดของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมรัตต์

(@) สพอ.ปทุมรัตต์ Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
วัที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.
นายอุดม แก้ววัน รกท.พัฒนาการอำเภอปทุมรัตต์ จนท.พช.ปทุมรัตต์ เข้าร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference) เเละติดตามการประชุมผ่านระบบการถ่ายทอดสดของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมรัตต์

สพอ.ปทุมรัตต์

(Visited 31 times, 1 visits today)