17 มิ.ย. 63 คณะกรรมการคัดสรร กิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “ อยู่เย็น เป็นสุข” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ บ้านสวนปอ ม.6 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

? @ สพอ.ปทุมรัตต์ Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
? วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “ อยู่เย็น เป็นสุข” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด โดยมีนางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นกรรมการและเลขานุการ ออกคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2563 ณ บ้านสวนปอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
? การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ในวันนี้ ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมและร่วมตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดูงานตามฐานเรียนรู้ที่เตรียมไว้โดยผู้นำชุมชน ผู้นำ อช.ชาย/หญิง ประธานกลุ่ม คณะกรรมการกลุ่ม ครัวเรือนสัมมาชีพดีเด่น ซึ่งเป็นตัวแทนในโซนที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย
1.ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านสวนปอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์
2. ประเภทผู้นำ อช. –ชาย ได้แก่ นายสีนวล นามเสติ ผู้นำ อช. ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ
– หญิง ได้แก่ นาอริสา นนท์อ่อน ผู้นำ อช. ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์
3.ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชนเป็นแกนหลักสำคัญในการพัฒนาชุมชน ได้แก่ กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสวนปอ หมู่ที่ 6 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์
4.ประเภทศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่น ได้แก่ ศอช.ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์
5.ประเภทครัวเรือนสัมมาชีพมชุมชนตัวอย่าง ได้แก่ นางสาวจิราภรณ์ ไชยสุวรรณ บ้านสวนปอ หมู่ที่ 6 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์
? ขอขอบคุณท่านนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม/องค์การ เครือข่ายการพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและพี่น้องประชาชนที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการคัดสรรฯ จะพิจารณาคัดสรรตามหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานการคัดสรรให้ครอบคลุม โดยจะพิจารณาประเภทหมู่บ้าแอนเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น 1 รางวัล เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติรวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนประเภท ผู้นำ อช. ชาย/หญิง ประเภทกลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน และ ศอช.ต. ดีเด่น ที่ชนะเลศเข้ารับโล่รางวัลสิงห์ทอง ในส่วนของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างในระดับจังหวัดเข้าคัดเลือกในระดับภาคต่อไป
? สพอ.ปทุมรัตต์ รายงาน

(Visited 125 times, 1 visits today)