ประชุม สพอ.ปทุมรัตต์ ประจำเดือนเมษายน 2563

(@) สพอ.ปทุมรัตต์ Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
วันที่ 29 เมษายน 2563    เวลา 13.00 น.  นายฤทธิศร พุ่มโกสุม พัฒนาการอำเภอปทุมรัตต์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน 2563 เพื่อติดตามการดำเนินงาน และ วางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม สพอ.ปทุมรัตต์

สพอ.ปทุมรัตต์ รายงาน

(Visited 20 times, 1 visits today)