พช.เรณูนคร : จัดโครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอำเภอเรณูนคร

📣พช.เรณูนคร : จัดโครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการส่งเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เรณูนคร ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนสตรีตำบลนางามมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)

📣พช.เรณูนคร ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนสตรีตำบลนางามมอบสิ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เรณูนคร ติดตามการดำเนินงานและส่งเสริมการบริหารจัดการ กองทุนโครงการ กข.คจ. และการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านดอนกกโพธิ์ หมู่ที่ 7

📣พช.เรณูนคร ติดตามการดำเนินงานและส่งเสริมการบริหารจัดกา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เรณูนคร โดยพัฒนาการอำเภอเรณูนครร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจรับรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564

📣พช.เรณูนคร โดยพัฒนาการอำเภอเรณูนครร่วมประชุมเชิงปฏิบัต [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เรณูนคร โดยพัฒนาการอำเภอเรณูนคร ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ของกรมการพัฒนาชุมชนระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

📣พช.เรณูนคร โดยพัฒนาการอำเภอเรณูนคร ร่วมกิจกรรมประชุมเช [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เรณูนคร ร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

📣พช.เรณูนคร ร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจั [...]
อ่านเพิ่มเติม