ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเรณูนคร

นายพงศฺ์วิชญ์ เขียวมณีรัตน์

พัฒนาการอำเภอเรณูนคร

นายสุเมธ แก้วมณีชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเรณูใต้

นางออนอุมา คำพิลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเรณู
ตำบลนางาม

นายภาสวัฒน์ บุญสม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลท่าลาด
ตำบลโคกหินแฮ่

นางสาวจุลีพร กาจิต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลนาขาม
ตำบลโพนทอง
หนองย่างชิ้น

(Visited 837 times, 1 visits today)