ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเรณูนคร

นายพงศฺ์วิชญ์ เขียวมณีรัตน์

พัฒนาการอำเภอเรณูนคร

นายสุเมธ แก้วมณีชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเรณูใต้
ตำบลนาขาม

นางออนอุมา คำพิลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนางาม
ตำบลโพนทอง
โทรศํพท์ 084-7919958

นายภาสวัฒน์ บุญสม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลท่าลาด
ตำบลโคกหินแฮ่
โทรศํพท์ 064-6166121

นางสาวจุลีพร กาจิต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเรณู
ตำบลหนองย่างชิ้น
โทรศัพท์ 093-5347560

(Visited 1,140 times, 1 visits today)