อำเภอเรณูนคร ขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการ “นครพนมสร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

อำเภอเรณูนคร ขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการ “นครพนมสร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที 26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเรณูนคร ชั้น 2

ว่าที่ ร.ต.ภูมิศักดิ์ ขำปู่ อำเภอเรณูนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.อ.) และทีมพี่เลี้ยง อำเภอเรณูนคร โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทีมพี่เลี้ยงฯ อำเภอเรณูนคร จำนวน 8 ทีม เข้าร่วมประชุมฯ

ในการนี้ นายพงศ์วิชญ์ เขียวมณีรัตน์ พัฒนาการอำเภอเรณูนครพร้อมทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเรณูนคร เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ – จัดทำแผนครัวเรือน(ศจพ.3) โดยใช้ปฏิบัติการ 4 ท (ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร ทางออก) และรวบรวมข้อมูลแผนครัวเรือน ส่งต่อให้ ศจพ.อำเภอเรณูนคร เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือ

-ติดตามการพัฒนา ให้คำแนะนำกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนครัวเรือนได้

-การบันทึกข้อมูลกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือในระบบ TPMAP Logbook ทุกครั้งที่มีการช่วยเหลือ

-รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานปัญหา อุปสรรค การจัดทำแผนครัวเรือนให้ทีมปฏิบัติการฯ ทราบ

-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) มอบหมาย

#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน >>>เรณูนคร : ดอนดินถิ่นผู้ไท <<<
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<
📷 ภาพ/ข่าว : สพอ.เรณูนคร

(Visited 33 times, 1 visits today)