พช.เรณูนคร ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเรณู, ตำบลโพนทอง และเทศบาลตำบลเรณูนคร

พช.เรณูนคร ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเรณู, ตำบลโพนทอง และเทศบาลตำบลเรณูนคร

วันที่ 4 มีนาคม เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนเทศบาลตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

นายพงศ์วิชญ์ เขียวมณีรัตน์ พัฒนาการอำเภอเรณูนคร มอบหมายให้นางออนอุมา คำพิลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล,เทศบาล โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1) การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในพื้นที่ตำบล ตำบลเรณู เทศบาลตำบลเรณูนคร และตำบลโพนทอง โดย ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565 มีลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน 5 กลุ่ม โดยเป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ โดยทีประชุมมอบหมายให้คณะทำงานฯ ติดตาม เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนสมาชิก กรณีใกล้ถึงกำหนดชำระ อย่างน้อย 1 เดือน เพื่อป้องกันการผิดนัดชำระ 2.การทำแผนในการติดตามลูกหนี้่รายเดิมคงค้างของคณะทำงานขับเคลื่อนสตรีตำบลฯ จำนวน 10 กลุ่ม
2) การประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา โดยที่ประชุมมอบหมายให้ทุกหมู่บ้าน ตรวจสอบสตรีในพื้นที่ที่ยังไม่เป็นสมาชิก และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สตรีที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปมาสมัครสมาชิกให้ครบ 100% ของสตรีในพื้นที่
3)การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                           #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน >>>เรณูนคร : ดอนดินถิ่นผู้ไท <<<
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<
📷 ภาพ/ข่าว : สพอ.เรณูนคร

(Visited 40 times, 1 visits today)