อำเภอเรณูนคร โดยพช.เรณูนคร: จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2564

📣อำเภอเรณูนคร โดยพช.เรณูนคร: จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2564

📣วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเรณูนคร ชั้น 2 จังหวัดนครพนม ว่าที่ร้อยตรี ภูมิศักดิ์ ขำปู่ นายอำเภอเรณูนคร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเรณูนคร ครั้งที่ 2/2564

>>>ในการนี้นายพงศ์วิชญ์ เขียวมณีรัตน์ พัฒนาการอำเภอเรณูนคร พร้อมด้วยนางออนอุมา คำพิลา นว.พช.ชำนาญการ (เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเรณูนคร ร่วมประชุมในครั้งนี้
โดยมีเรื่องวาระประชุมดังนี้ 1.ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4) และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว โดยกลุ่มสตรีที่กู้มีเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯมีความประสงค์เข้าร่วมตามประกาศดังกล่าวฯ จำนวน 9 โครงการ 2.เรื่องการพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก ที่มีหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระหรือหนี้ค้างชำระ โดยมีกลุ่มสตรีที่มีความประสงค์เข้าร่วมการพักชำระหนี้ฯจำนวน 7 โครงการ

โดยมีแนวทางที่สำคัญจำแนกตามกลุ่มสมาชิกลูกหนี้ ดังนี้
1. สมาชิกลูกหนี้รายเดิมที่เคยใช้สิทธิพักชำระหนี้ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 จะขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ต่อไปอีก 12 เดือน
2. สมาชิกลูกหนี้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิพักชำระหนี้ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราวพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ซึ่งมีหนี้หรือหนี้ค้างชำระที่ถึงกำหนดชำระในห้วงตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จะพิจารณาดำเนินการพักชำระหนี้ให้เป็นระยะเวลา 12 เดือน ทั้งเงินต้น ดอกเบี้ยตามสัญญา ดอกเบี้ยผิดนัด และเบี้ยปรับ (ถ้ามี) ทั้งงวดที่ค้างชำระก่อนหน้า และงวดที่อยู่ระหว่างการพักชำระหนี้จนกว่าจะครบระยะเวลาการพักชำระหนี้ โดยจำแนกลูกหนี้ ดังนี้
->กรณีลูกหนี้ไม่มีหนี้ค้างชำระ/ไม่ผิดนัดชำระ ให้มาแสดงตนและจัดทำข้อตกลงแนบท้ายสัญญากู้ยืมเงิน->กรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระ ต้องดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อกำหนดงวดชำระเป็นรายเดือน ไม่เกิน 48 งวด ลูกหนี้จะได้รับสิทธิลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเหลืออัตราร้อยละ 1 ต่อปี ในระยะ 3 เดือนแรก และหากลูกหนี้มีวินัยทางการเงินชำระหนี้ตรงตามที่กำหนด ในเดือนที่ 4 เป็นต้นไปลูกหนี้จะได้รับสิทธิลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเหลือในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี
>>>>ในการนี้ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเรณูนคร จะกำหนดดำเนินการทำ MOU กับกลุ่มสตรีที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯจำนวนรวมทั้งสิ้น 16 กลุ่ม เพื่อใช้สิทธิตามมาตรการพักชำระหนี้และปรับโครงสร้างหนี้ต่อไป ทั้งนี้ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์พร้อมได้แจ้งหนังสือถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีกลุ่มอาชีพสตรีที่กู้เงินกองทุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
>>การจัดประชุมในครั้งนี้ ไดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

>>>เรณูนคร : ดอนดินถิ่นผู้ไท <<<
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<
ภาพ/ข่าว : สพอ.เรณูนคร
(Visited 5 times, 1 visits today)