พช.เรณูนคร บูรณาแผนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

📣 อำเภอเรณูนคร โดย พช.เรณูนคร บูรณาแผนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

📣>>วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

>>>> นายพงศ์วิชญ์ เขียวมณีรัตน์ พัฒนาการอำเภอเรณูนคร มอบให้ทีม พช.เรณูนคร (ทีมที่ 2 ) นายภาสวัฒน์ บุญสมนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลโคกหินแฮ่) ร่วมกับคณะกบต.โคกหินแฮ่ ดำเนินการตามกระบวนการบูรณาการแผนตำบล ทำเอง/ทำร่วม/ทำให้ และประสานแผน อบต.โคกหินแฮ่ ในการเข้าข้อบัญญัติงบประมาณต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 25 คน ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาตำบล จากปัญหา อุปสรรค และความต้องการของคนในพื้นที่ จนได้มาซึ่งโครงการต่างๆ เพื่อนำมาบรรจุในแผนพัฒนาตำบลต่อไป
>>>ในการนี้ นายสันติ ศรียะไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ กล่าวเปิดการประชุมฯและมอบแนวทางในการจัดทำแผน และร่วมดำเนินการขับเคลื่อนตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนจบกระบวนการ >> ในการนี้การจัดประชุมมีมาตรการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)อย่างเคร่งครัด

>>>เรณูนคร : ดอนดินถิ่นผู้ไท <<<
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<
ภาพ/ข่าว : สพอ.เรณูนคร
(Visited 4 times, 1 visits today)