ติดตามสนับสนุนการดำเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีแบ่งปันรัก ปลูกผักปลอดภัย ซึ่งได้รับงบประมาณ (เงินอุดหนุน) จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม

📣 พช.เรณูนคร >>>

📣วันที่ 10 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
>>นายพงศ์วิชญ์ เขียวมณีรัตน์ พัฒนาการอำเภอเรณูนคร มอบหมายให้ นางสาวจุลีพร กาจิต นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลเรณู) และนางอรอุมา คำพิลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีแบ่งปันรัก ปลูกผักปลอดภัย ซึ่งได้รับงบประมาณ (เงินอุดหนุน) จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม งบประมาณ รวม 27,500บาท จำนวน ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย กพสต./กพสม.จำนวน 24 คน (กลุ่มที่1) วัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีใมนการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติระดับครัวเรือน 2.เพื่อส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางอาหารและการลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของสตรี 3.เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับสตรีโดยการปลูกพืชผักปลอดภัยเพืื่อบริโภคและจำหน่ายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง 4.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ กล้าพันธุ์พืชผักประจำหมู่บ้าน 5.เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในระดับตำบลจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ กล้าพันธุ์พืชผักประจำตำบล >>>เรณูนคร : ดอนดินถิ่นผู้ไท <<<
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

(Visited 15 times, 1 visits today)