📣พช.เรณูนคร ร่วมประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔

📣พช.เรณูนคร ร่วมประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔
 
⏰วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
 
🌀นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นายประสาท ทัศคร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ร่วมให้กำลังใจการนำเสนอผลงานเข้าประกวดและเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔
⛑โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ใช้กลยุทธ์ขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยการจัดประกวดผลงานจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นประจำทุกปี
🌈🌈จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๔ ชมรม ดังนี้
๑. ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านนาสมดี หมู่ที่ ๙ อำเภอเมืองนครพนม
๒. ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านนาราชควาย หมู่ที่ ๑๑ อำเภอเมืองนครพนม
๓. ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม
๔. ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านโคกหินแฮ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร
 
🌈🌈อำเภอเรณูนคร นำโดยว่าที่ร้อยตรีภูมิศักดิ์ ขำปู่ นายอำเภอเรณูนคร พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ผอ.โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ และคณะกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ร่วมให้กำลังใจชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอเรณูนคร (ประเภทอำเภอ) และชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านโคกหินแฮ่ (ประเภทชุมชน) ในการนำเสนอผลงานการประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔
 
🌀ในการนี้ นายพงศ์วิชญ์ เขียวมณีรัตน์ พัฒนาการอำเภอเรณูนคร พร้อมด้วยนายสุเมธ แก้วมณีชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
 
👉🏼👉🏼ผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภทชุมชน จังหวัดนครพนม ผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ดังนี้
🎯กลุ่มต้นแบบระดับเงิน ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านนาสมดี หมู่ที่ ๙ อำเภอเมืองนครพนม(รักษามาตรฐาน)
🎯กลุ่มดีเด่น ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านนาราชควาย หมู่ที่ ๑๑ อำเภอเมืองนครพนม
 
❣️เรณูนคร : ดอนดินถิ่นผู้ไท❣️
🌲เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕🌳
🎖Change for Good🎖
(Visited 7 times, 1 visits today)