🚨พช.เรณูนคร : ผสานความร่วมมือทีมช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ลงพื้นที่ออกแบบผังขุดปรับพื้นที่การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 💰

🚨พช.เรณูนคร : ผสานความร่วมมือทีมช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ลงพื้นที่ออกแบบผังขุดปรับพื้นที่การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 💰

⏰วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายพงศ์วิชญ์ เขียวมณีรัตน์ พัฒนาการอำเภอเรณูนคร ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะทำงานออกแบบผังขุดปรับพื้นที่การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ร่วมกับคณะทำงานออกแบบผังขุดปรับพื้นที่การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” (รายแปลง) นำโดยนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น พัฒนากรประจำตำบล และครัวเรือนต้นแบบเป้าหมาย ร่วมลงพื้นที่ออกแบบผังศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” (รายแปลง) โดยใช้แบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ พื้นที่ ๑ ไร่ และแนวทางการจัดทำรายละเอียดประกอบการจ้างปรับรูปแปลงตามโครงการสำหรับพื้นที่ ๑ ไร่ ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด จำนวน ๒ แปลงประกอบด้วย

🎯1) แปลงนายเกื้อกูล แสนลัง บ้านหนองย่างชิ้น หมู่ที่ ๒ ต.หนองย่างชิ้น

🎯2) แปลงนายอำนาจ เมืองโคตร  บ้านหัวขัวใต้ หมู่ที่ ๑ ต.หนองย่างชิ้น

ซึ่งทีมคณะทำงานออกแบบผังขุดปรับพื้นที่การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎี

ใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” (รายแปลง) จะได้เร่งดำเนินการออกแบบผังการปรับปรุงพื้นที่พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้ครบถ้วนทั้ง ๒ แปลงภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ นี้เพื่อประกอบการกำหนดราคากลางงานจ้างต่อไป และดำเนินการก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ต่อไป

🚨เรณูนคร : ดอนดินถิ่นผู้ไท

➡️Change For Good ⬅️

🎯เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕

(Visited 4 times, 1 visits today)