🚨พช.เรณูนคร : ผสานความร่วมมือทีมช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ลงพื้นที่ออกแบบผังขุดปรับพื้นที่การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 💰

🚨พช.เรณูนคร : ผสานความร่วมมือทีมช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ลงพื้นที่ออกแบบผังขุดปรับพื้นที่การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 💰

⏰วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพงศ์วิชญ์ เขียวมณีรัตน์ พัฒนาการอำเภอเรณูนคร มอบหมายนางสาวมณฑิรา ดวงดีแก้ว พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลโพนทอง ร่วมกับคณะทำงานออกแบบผังขุดปรับพื้นที่การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” (รายแปลง)  และครัวเรือนต้นแบบเป้าหมาย ร่วมลงพื้นที่ออกแบบผังศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” (รายแปลง) โดยใช้แบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ พื้นที่ ๑ ไร่ และแนวทางการจัดทำรายละเอียดประกอบการจ้างปรับรูปแปลงตามโครงการสำหรับพื้นที่ ๑ ไร่ ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด  แปลงนางปานใจ กุลวงษ์ บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนทอง

ซึ่งทีมคณะทำงานออกแบบผังขุดปรับพื้นที่การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎี

ใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” (รายแปลง) จะได้เร่งดำเนินการออกแบบผังการปรับปรุงพื้นที่พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ นี้เพื่อประกอบการกำหนดราคากลางงานจ้างต่อไป และดำเนินการก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ต่อไป

🚨เรณูนคร : ดอนดินถิ่นผู้ไท

➡️Change For Good ⬅️

🎯เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕

(Visited 3 times, 1 visits today)