สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเรณูนคร

จังหวัดนครพนม

นายพงศ์วิชญ์ เขียวมณีรัตน์

พัฒนาการอำเภอเรณูนคร

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน