อาสาพัฒนาชุมชน

เข้าชม 53 ครั้ง

งานอาสาพัฒนาชุมชน เป็นงานที่แสดงถึงความเสียสละความสุขสบายหรือประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่พึงจะเกิดขึ้นในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล

ภารกิจตามนโยบายที่กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมาย
1. งานด้านเศรษฐกิจ
– โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน ร่วมใจปฏิบัติการแก้จน ตามแนว 4ท สู่ 3พ โดยการเคาะประตูบ้าน 1,007,000 ครัวเรือน
– ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เป็นรากฐานของชีวิตประชาชนในหมู่บ้าน
2. งานด้านสังคม
– การส่งเสริมประชาธิปไตยร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งปี 2542 รณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ตรวจสอบการเลือกตั้ง
– สนับสนุนการเข้าร่วมอาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตย ตามโครงการการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
3. งานด้านสิ่งแวดล้อม
– ร่วมกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านเขียวขจีดีเด่น โดยเริ่มในปี 2534 มีโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิทธิและหน้าที่ของ อช. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
– กระตุ้นให้องค์กรประชาชน รู้สภาพปัญหาของหมู่บ้าน และสามารถวางแผนงานเพื่อแก้ปัญหาได้เอง รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักช่วยตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา หมู่บ้านของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– ริเริ่มและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนา โดยเป็นที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาสาสมัคร ตลอดจนองค์กรประชาชน และกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ
– ช่วยเหลือสนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน
– เป็นผู้ประสานระหว่างองค์กรประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชนหรือเอกชนอื่น ๆ
– ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่เวทีประชาคม คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล หรือทางราชการมอบหมาย

สิทธิและหน้าที่ของ ผู้นำ อช. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
– มีหน้าที่เช่นเดียวกันกับ อช.และ
– เป็นผู้ประสานงานระหว่าง อช.ในตำบล
– เป็นผู้แทนของ อช.ในกิจกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

อาสาพัฒนาชุมชน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ออาสาพัฒนาชุมชน คืออาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับคัดเลือกจากเรียกชื่อย่อว่า “อช.” มีจำนวนหมู่บ้านละอย่างน้อย 4 คน โดยให้มีจำนวนหญิงชายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
2. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน คือ อาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อให้ปฏิบัติงานอาสาสมัครในฐานะผู้นำของอาสาพัฒนาชุมชนในตำบลหนึ่ง เรียกชื่อย่อว่า “ผู้นำ อช.” มีจำนวน 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)

อำเภอรัตนวาปี มีผู้นำ อช. 10 คน ดังนี้ 

ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอรัตนวาปี

(Visited 53 times, 1 visits today)