ข้อมูล จปฐ

เข้าชม 234 ครั้ง

จปฐ : ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเอาไว้ ว่าคนควรจะมีคุณภาพชีวิตในแต่ละเรื่องอย่างไร ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ

โดยคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช.) มีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2532 ให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดเก็บข้อมูล จปฐ.เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ให้มีการปรับปรุงเครื่องชี้วัดข้อมูล จปฐ.ทุก 5 ปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2536 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนนำข้อมูล จปฐ./กชช. 2ค. ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาชนบททุกระดับ การกำหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งการอนุมัติโครงการและการติดตามการพัฒนาชนบทด้วย

ตัวชี้วัดของจปฐ. ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564มี 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด

สุขภาพดี 7 ตัวชี้วัด
สภาพแวดล้อม 7 ตัวชี้วัด
การศึกษา 5 ตัวชี้วัด 
การมีงานทำและรายได้ 4 ตัวชี้วัด
ค่านิยม 8 ตัวชี้วัด                                                                                                       

รายละเอียดตัวชี้วัด มีดังนี้

หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วัด

เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคระบาดตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรครูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม
คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี
คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที
หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด

ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร
ครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน
ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน
ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ
ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี
ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด

เด็กอายุ 3 – 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน
เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า
คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทำ ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ
คนอายุ 15 – 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้
หมวดที่ 4 การมีงานทำและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด

คนอายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได้
คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อปี
ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วัด

คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา
คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
ครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น
ครอบครัวมีความอบอุ่น

การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
พื้นที่การจัดเก็บ ได้แก่   จัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือนในเขตชนบท
(เขตชนบท หมายถึง ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนที่อยู่ในเขต อบต. และเทศบาลตำบลที่ยกฐานะมาจาก อบต.)

จัดเก็บข้อมูลในเขตเมือง
(เขตเมือง ได้แก่ เขต กทม. เขตเมืองพัทยา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบลที่ยกฐานะมาจากสุขาภิบาล)

โดยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ให้จังหวัดใช้แนวทางการบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เช่นเดียวกับเขตชนบทและจัดเก็บในห้วงเวลาเดียวกัน

ผู้เกี่ยวข้องในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. มีดังนี้

ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ได้แก่ หัวหน้าคุ้ม อาสาพัฒนาชุมชน กรรมการหมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน อสม. หรืออาสาสมัคร (จัดเก็บคนละ ๑ คุ้มๆ ละประมาณ ๑๐-๒๐ ครัวเรือน)
ผู้บันทึกข้อมูล ให้พิจารณานักเรียน/นักศึกษาที่มีฐานะยากจนที่อยู่ในตำบลก่อนเป็นลำดับแรก
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลจากการบันทึกข้อมูล นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล (ร่วมกับผู้บันทึกข้อมูล) ต่อที่ประชุมระดับตำบล เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ได้รับทราบและตรวจสอบยืนยันข้อมูลของตำบลและทุกหมู่บ้าน (โดยเฉพาะเรื่องรายได้) รวมทั้งสำเนาข้อมูล จปฐ.                   ทั้งหมดของตำบล พร้อมคำรับรองข้อมูล จปฐ. หมายเลข 1 ส่งให้อำเภอ (พร้อมลงนามผู้บันทึกข้อมูล และพัฒนากรผู้ประสานงานตำบล) ในแบบคำรับรองฯ  พัฒนากร นำผลการจัดเก็บข้อมูลกรอกลงในโปสเตอร์สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับหมู่บ้าน เพื่อนำไปติดไว้ที่ศูนย์เรียนผลการค้นหารูปภาพสำหรับ จปฐ หนองคายรู้ชุมชน ศาลากลางบ้าน หรือในที่ชุมชนของหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนรับทราบและวางแผนแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต
คณะกรรมการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลแต่ละตำบลแล้วประมวลผลเป็นภาพรวมของอำเภอ แล้วทำสำเนาข้อมูลทั้งหมดของอำเภอและคำรับรองข้อมูลฯ หมายเลข 2 ส่งให้จังหวัด
คณะกรรมการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลแต่ละอำเภอแล้วประมวลผลเป็นภาพรวมของจังหวัด แล้วทำสำเนาข้อมูลทั้งหมดของอำเภอและคำรับรองข้อมูลฯ หมายเลข 3 ส่งให้กรม

แบบสอบถามข้อมูล จปฐ. ปี 2560-2564

คู่มือการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2560 – 2564

 

(Visited 234 times, 1 visits today)