โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP