ประวัติความเป็นมา

ประวัติอำเภอรัตนวาปี

1.ประวัติความเป็นมา รัตนวาปี แปลว่า หนองแก้ว ( รัตนะ = แก้ว + วาปี + หนองน้ำ ) โดยมีตำนานเล่าขานกันสืบต่อกันมาว่า บริเวณหนองน้ำในวันพระจะมีลูกแก้ว จำนวน 3 ลูก ลอยมาเหนือน้ำ เปล่งแสง สว่างไสว ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นแก้วศักดิ์สิทธิ์ และนำมาตั้งเป็นชื่ออำเภอในปัจจุบันว่า “ รัตนวาปี ” จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นเสมาจารึกเป็นอักษรคฤนท์ (อินเดียโบราณ) ว่าเมื่อประมาณ พ.ศ. 1200 โดยขุดพบที่บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จึงมีการสันนิษฐานกันว่าในอดีตคือ เปงจานนคร โดยเมื่อ ร.ศ. 9 (พ.ศ. 2415) ได้มีการจัดตั้งเมืองโพนแพง โดยมีพระสุริยวงศ์ (ท้าวจันทา) เป็นเจ้าเมือง ต่อมาหลวงศรีมหาพรหม ได้ย้ายเมืองมาตั้งใหม่ที่บ้านปากห้วย “ปากห้วยหลวง” ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งอำเภอโพนพิสัย เมื่อในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน ร.ศ. 95 และต่อมา ร.ศ.112 ฝรั่งเศสยึดครองบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง (สปป.ลาว) ทำให้พระสุริยศักดิ์ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในรัชกาลที่ 5 และต่อมาได้มีการตั้งสมเด็จข้าหลวงต่างพระองค์ ( พระบรมวงษ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ) จึงมีการตั้งเมืองขึ้นอีกเมืองหนึ่งที่บ้านหนองแก้ว (ปัจจุบันตั้งอยู่ตำบลรัตนวาปี) โดยมีพระสุริยศักดิ์เป็นเจ้าเมืองและขึ้นกับเมืองโพนพิสัย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2538 ได้มีการแยกการปกครองออกจากอำเภอโพนพิสัย มาตั้งเป็นอำเภอใหม่ คือ “รัตนวาปี” โดยมีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และห่างจากตัวจังหวัดหนองคายระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร ประกอบด้วย 5 ตำบล 62 หมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 38,433 คน
(Visited 2,686 times, 1 visits today)