พช.รัตนวาปี ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนฯ

เข้าชม 4 ครั้ง

🧭 วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.
🪴นายธงชัย บุตรวงษ์ นายอำเภอรัตนวาปี ประธาน ศจพ อ. เปิดการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำฐานข้อมูล การบันทึกข้อมูลและการสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน
ในระดับพื้นที่ให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรม และเกิดการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติได้อย่างแท้จริง โดยมี ผอ.กศน.อำเภอรัตนวาปี สาธารณสุขอำเภอรัตนวาปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทีมปฏิบัติการตำบลที่รับผิดชอบแต่ละมิติ เข้าร่วมประชุม
🪴 ในการนี้ นายไพประสิทธิ์ โพพิทูล พัฒนาการอำเภอรัตนวาปี ในฐานะเลขานุการ คจพ.อ. พร้อมด้วยนายสมคิด วงษ์กันยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแบบ ศจพ.4 เพื่อนำโครงการ กิจกรรม หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาของบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายที่ได้วิเคราะห์ด้วยปฏิบัติการ ๔ ท ของทีมพี่เลี้ยง มาจำแนกเป็นรายโครงการ กิจกรรม ในภาพรวมของตำบล เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอต่อ ศจพ.อ. ต่อไป
🪴 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

(Visited 4 times, 1 visits today)