พช.รัตนวาปี ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจน

เข้าชม 6 ครั้ง

🧭วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น.
✨นายธงชัย บุตรวงษ์ นายอำเภอรัตนวาปี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ ออกแฮง แยงคีง ตำบลบ้านต้อน เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ตามนโยบายการสร้าง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านต้อน ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม
✨ในการนี้ นายไพประสิทธิ์ โพพิทูล พัฒนาการอำเภอรัตนวาปี ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
✨ณ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ตำบลบ้านต้อน
อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

(Visited 6 times, 1 visits today)