พช.รัตนวาปี ขับเคลื่อนการดำเนินงานสำรวจและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนTPMAP

เข้าชม 11 ครั้ง

🧭วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.
🌾นายไพประสิทธิ์ โพพิทูล พัฒนาการอำเภอรัตนวาปี มอบหมายให้นางสาวสมร ภูพวก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนTPMAP เพื่อสอบถามความต้องการและหาแนวทางในการพัฒนาครัวเรือนและเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งอำเภอรัตนวาปี มีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ มิติด้านรายได้ จำนวนทั้งสิ้น 18 ครัวเรือนในพื้นที่ 4 ตำบล
🏠 ณ บ้านนาชุมช้าง ม.5 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 และบ้านรัตนวาปี หมู่ที่ 11 ต.รัตนวาปี

(Visited 11 times, 1 visits today)