พช.รัตนวาปี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ”โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 44 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายไพประสิทธิ์ โพพิทูล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอรัตนวาปี ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางสุนันทา สังข์เมือง บ้านสามัคคีชัย หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาทนาสิงห์ และแปลงครัวเรือนต้นแบบ นางคำพัฒน์ ผ่านพิเคราะห์ บ้านตาลชุม หมู่ที่ 3 ต.รัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

(Visited 44 times, 1 visits today)