นายอำเภอรัตนวาปี ลงพื้นที่ติดตามโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 299 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
นายพงษ์ธณนท์ ปัญญาประชุม นายอำเภอรัตนวาปี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางสุทธิดา บุตนนท์ บ้านหนองเค็ม หมู่ที่ 2 ตำบลนาทับไฮ และแปลงครัวเรือนต้นแบบ นางสุนันทา สังข์เมือง บ้านสามัคคีชัย หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี
ในการนี้นายไพประสิทธิ์ โพพิทูล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอรัตนวาปี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ อำนวยความสะดวกและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯในครั้งนี้

(Visited 299 times, 1 visits today)