โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP

เข้าชม 128 ครั้ง

วันที่ 5 ม.ค. 2561 นายรังสรรค์ โทสาลี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอรัตนวาปี มอบหมายให้นางสาวกรรณิกา นะธิศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และผู้ประกอบการ otop จำนวน 16 กลุ่มเข้าร่วม โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP แยกตาม Cluster ดำเนินการระหว่างวันที่ 5- 6 มกราคม 2561 ณ โรงแรมอัศวรรณหนองคาย

(Visited 128 times, 1 visits today)