WAY OF LIFE ตำบลโพนแพง

เข้าชม 31 ครั้ง

วันที่ 17 ต.ค.60 เวลา 13.30น. ทีมครูฝึกตำบลโพนแพง ถ่ายทอดความรู้การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นวิถีชีวิต(way of life) ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านเปงจาน ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี

(Visited 31 times, 1 visits today)