แผนที่รายได้-รายจ่าย จปฐ. ปี 2559

แผนที่แสดง รายได้ – รายจ่าย จากข้อมูล จปฐ. 2559

หมู่บ้านเป้าหมาย โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคเกษตรและชนบท จำนวน 83 หมู่บ้าน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

(Visited 367 times, 1 visits today)