หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ (เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1)

แผนที่แสดงหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๘๓ หมู่บ้าน

เป้าหมายโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคเกษตรและชนบท พื้นที่อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

(Visited 238 times, 1 visits today)